Συμμετοχή στις εξετάσεις

Για να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης πρέπει να περάσει με επιτυχία εξετάσεις του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Τα πτυχία των ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • "κατηγορία 1" (HAREC)
  • "κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου" (entry level).

Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών "κατηγορίας 1", είναι εναρμονισμένα πτυχία HAREC σύμφωνα με τη Σύσταση TR.61.02 όπως ισχύει.
Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών "κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου" (entry level), είναι εναρμονισμένα με την Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της CEPT "ECC REPORT 89 - A radio amateur entry level examination and licence".
Οι ραδιοερασιτέχνες της "κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου" (ENTRY LEVEL) προκειμένου να αναβαθμίσουν την άδεια τους σε "κατηγορία 1" (άδεια CEPT) πρέπει να λάβουν πτυχίο "κατηγορίας 1".
Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου "κατηγορίας 1" η "κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου" πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
  • Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ (Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες) μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα.
Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι σε συγκεκριμένη ΑΠΥ, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη οποιασδήποτε κατηγορίας, υποβάλλονται στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση.
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  • Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.
  • Προβλεπόμενο παράβολο 26
  • Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης 38200/1136 (ΦΕΚ Β'1969/2-9-2011) και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

    Α.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
    Β.    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
    Γ.    ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
    Δ.    ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Ειδικά, οι υποψήφιοι για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη "κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου" εξετάζονται σε βασικές γνώσεις επί πρακτικών, λειτουργικών, τεχνικών και θεσμικών θεμάτων της ανωτέρω ύλης.
Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.
Οι αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε εκατό (100) και κατανέμονται για την "κατηγορία 1" σε ποσοστά 50%, 30%, 20% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α', Β', Γ' της ύλης των εξετάσεων και για την κατηγορία "εισαγωγικού επιπέδου" σε ποσοστά 20%, 20%, 20% και 40% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α', Β', Γ' και Δ' της ύλης των εξετάσεων.
Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις.