Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, περιόδου A΄ 2012

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄περιόδου 2012, στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 26 Ιουνίου με ώρα ενάρξεως 11:00π.μ. στο κτίριο 1 (αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο), της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής - Λεωφ.Μεσογείων 156.
Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, με ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Θεομήτορος 59, Αλιμος).
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, με ώρα έναρξης 09:00 στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά που βρίσκεται στην οδό Ερμουπόλεως 38 και Πηλίου 1 ,στο δεύτερο όροφο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τη Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ανηκουν.

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 με ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Κλεισθένους 35 Σταυρός, Αγ. Παρασκευής).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
    2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
    3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.
    4. Παράβολο 26 ευρώ (ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία»).
    5. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στην κάθε Περιφερειακη Ενότητα.
Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).

Σχετικές αποφάσεις...
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/kt
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/nt
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/pn
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/anat