Επαναλήπτες και Αναμεταδότες του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος
(Σύμφωνα με την τελευταία εναρμόνιση του Υ.Υ.Μ.Δ - 06/04/2010)

Προβολή sz1grc repeaters σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Επαναλήπτες και Αναμεταδότες Φωνής (επικρατείας)
σύμφωνα με την τελευταία εναρμόνιση του Υ.Υ.Μ.Δ. στις 6/4/2010

Τα βασικά σημεία του υπόψη ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ έχουν ως εξής:

  · Οι αιτήσεις Αναμεταδοτών - Επαναληπτών Φωνής της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη (σταθμοί) για τους οποίους υπάρχουν διενέξεις και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις ίδιες ή σε πολύ κοντινές θέσεις και παραπλήσιες συχνότητες με μόνη αλλαγή στον υπότονο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εναρμόνισης, δεν έχουν συμπεριληφθεί - εγκριθεί με τον παρόντα πίνακα και τίθενται σε αναμονή μέχρι την έκδοση νεότερου πίνακα και την τελική διευθέτηση του θέματος από τους εμπλεκόμενους συλλόγους.
  · Έχει γίνει ευρετηριοποίηση (index) κατά διακριτικό κλήσης του σταθμού ενώ στη συνέχεια έχει γίνει ομαδοποίηση (group) με πρώτο τον σταθμό του επαναλήπτη (repeater) ακολουθούμενο από τους σταθμούς που τον αναμεταδίδουν (links) και κατά συνέπεια αναμεταδίδουν το ίδιο διακριτικό . Η συχνότητα των αναμεταδοτών (links) αφορά την συχνότητα που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την είσοδο του στον αναμεταδότη και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι simplex. Οι συχνότητες που ο αναμεταδότης "συνεργάζεται" με τον επαναλήπτη είναι αντίστροφα αυτές του επαναλήπτη και δεν αναφέρονται στον πίνακα.
  · Τα διακριτικά με πρόθεμα SW διατίθενται σε προσωρινή βάση , λόγω εξαντλήσεως των προθεμάτων SV1 και SV8.
  · Ο πίνακας αυτός δεν επέχει (δεν αποτελεί) κανενός είδους υποχρέωση - δέσμευση του ιδιοκτήτη του φυσικού χώρου (είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για νομικό πρόσωπο είτε για υπηρεσία - φορέα ) που πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. Αντιθέτως, η εγκατάσταση του σταθμού προφανώς πρέπει να γίνεται εν γνώσει του ιδιοκτήτη και μετά από σύμφωνη γνώμη του.
  · Οι πληροφορίες που περιέχει ο πίνακας αφορούν στην θέση, την συχνότητα, τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά και το διακριτικό κλήσης του σταθμού και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια κατοχής για τις συσκευές. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ραδιοεξοπλισμού και των παρελκομένων του αφορά αποκλειστικά τους συλλόγους, τα μέλη τους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους και ρυθμίζεται από τις γενικότερες νομικές διατάξεις.
  · Ο πίνακας αυτός δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους των σταθμών για όποιες υποχρεώσεις απορρέουν από άλλες ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας όπως π.χ. την αδειοδότηση των κεραιών, την συμμόρφωση και την σήμανση των συσκευών με την οδηγία ΕΕ 99/5 (ΠΔ 44/2002) κ.λ.π.
  · Οι υπεύθυνοι των σταθμών οφείλουν να φροντίζουν για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των σταθμών ευθύνης τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας σταθμού , για οποιοδήποτε λόγο, ο υπεύθυνος πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία για την διαγραφή του σταθμού από τον πίνακα και την "απελευθέρωση" του διαύλου.
  · Στα πλαίσια της ραδιοερασιτεχνικής δεοντολογίας και του σκοπού του ραδιοερασιτεχνισμού, όλοι οι εγκεκριμένοι σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιούνται ισότιμα από όλους τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται σταθμός εγγεγραμμένος στον πίνακα για προσωπική ή συγκεκριμένης ομάδας χρήση.
  · Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι εάν υφίστανται σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, προφανώς είναι παράνομοι ραδιοσταθμοί και υπόκεινται κατά περίπτωση στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 του Ν. 652/1977, καθώς και παρ. κ του άρθρου 12 και παρ.12 του άρθρου 24, άρθρα 31, 62 και 63 του Νόμου 3431/06, επίσης άρθρο 11 της ΥΑ 68000/763/9-12-2002 κ.λ.π.) και οι κάτοχοι τους έχουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης για να ενταχθεί στον πίνακα, κάποιος νέος σταθμός, σε καμία περίπτωση δεν κατοχυρώνει δικαίωμα για εγκατάσταση και λειτουργία του υπόψη σταθμού πριν από την τελική ένταξη του στον πίνακα.