Δορυφορική εικόνα καιρού
(ανανέωση κάθε 15 λεπτά - πηγή EUMETSAT)
Copyright 2009 © EUMETSAT. All rights reserved.
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites