Εταιρείες Πομποδεκτών, Κεραιών και ραδιοερασιτεχνικών εξαρτημάτων